Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het bezorgen en verzorgen van belegde broodjes/catering activiteiten tussen Helens Bakery B.V en de opdrachtgever.
1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Helens Bakery B.V zijn aanvaard.
1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Helens Bakery B.V zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iedere aanbieding heeft een geldigheid van 14 dagen na uitbrengen van offerte tenzij anders vermeld.

Artikel 2. Overeenkomsten

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Helens Bakery B.V van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Helens Bakery B.V als uit het feit dat Helens Bakery B.V uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Helens Bakery B.V gerechtigd de overeengekomen prijs die overeenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.
Helens Bakery B.V maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.
3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.3 Indien, de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Helens Bakery B.V gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Helens Bakery B.V in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Helens Bakery B.V verschuldigde.
3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
3.6 Helens Bakery B.V houdt zich het recht voor bij manco opdrachtgever een vergelijkend of duurder product te leveren dan oorspronkelijk besteld. 

Artikel 4.Levertijd

4.1 De door Helens Bakery B.V opgegeven levertermijn van de bedongen diensten is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Helens Bakery B.V vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Helens Bakery B.V is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.
4.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Helens Bakery B.V, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.
4.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Helens Bakery B.V, is Helens Bakery B.V gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Alle extra onkosten in verband met de levering die Helens Bakery B.V op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Helens Bakery B.V onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Helens Bakery B.V of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Helens Bakery B.V gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste 2 dagen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Helens Bakery B.V tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Helens Bakery B.V gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Helens Bakery B.V te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Helens Bakery B.V gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste een maand op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.
6.3 In geval van opschorting of ontbinding op basis van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden

Indien Helens Bakery B.V gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Helens Bakery B.V F vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Helens Bakery B.V op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Helens Bakery B.V is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Helens Bakery B.V en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;
– Helens Bakery B.V het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Helens Bakery B.V en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
Helens Bakery B.V zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag per schadegeval waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald. Deze schadevergoeding zal tevens nooit hoger zijn dan het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
8.2 Niet voor vergoeding door Helens Bakery B.V komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Reclames/klachten

9.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder bij bederf bare waren in dit geval binnen 2 uur na levering wordt verstaan, bij Helens Bakery B.V per e-mail en per telefoon heeft geprotesteerd.
9.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, onder voorbehoud van het recht van Helens Bakery B.V  om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Artikel 12. Algemene bedrijfsgegevens

Helens Bakery B.V
Althoornweg 10
4337 WW Middelburg
Tel: 0118-578556  
www.helens-bakery.nl

Btw nr: NL864105009B01
Kvknr. 86833332 
IBAN: NL72 RABO 0306664259

 

Begin met bestellen
Deze website maakt gebruik van Helen’s cookies
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.